REGULAMIN

§ 1

1. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie użytkownicy moga konsumenci (dalej jako „Konsumenci” bądź „Klienci”) mogą korzystać ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.funwearshop.com („Serwis”) i składać za jego pośrednictwem zamówienia na oferowane w Serwisie:
a) produkty podstawowe, takie jak przykładowo: bluzy, spodnie, buty, koszulki
b) produkty specjalne, takiej jak przykładowo odzież uzupełniająca, gadżety
zwane dalej jako „Towary”.
2. Zarządcą Serwisu jest Kinezycare Dorota Wysocka z siedzibą w Gdańsku (80-283) przy ul. Myśliwskie Wzgórze 18/36, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 957 080 41 19 i numerem REGON 380950508, e-mail: biuro@funwearshop.com,(dalej jako „Sklep”).
3. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Warunkiem niezbędnym korzystania z Serwisu jest akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
5. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub godzącym w dobre obyczaje.
6. Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej.
7. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w Serwisie. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
8. Udzielanie informacji dotyczących Serwisu, jak również załatwianie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Serwisu jest możliwe całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: biuro@funwearshop.com

§ 2

1. Szczegółowe informacje dotyczące odzieży oraz innych produktów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zostały zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Za pośrednictwem Serwisu mogą być organizowane promocje dotyczące sprzedaży produktów podstawowych i specjalnych.
3. Promocje organizowane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu określonej promocji. W razie wątpliwości pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia regulaminu określonej promocji.
4. Promocje mogą mieć charakter czasowy lub obowiązywać do wyczerpania oferty promocyjnej.
5. W sprzedaży promocyjnej biorą udział jedynie Towary wskazane przez Sklep. W celu udziału w sprzedaży promocyjnej należy spełnić warunki określone w regulaminie określonej promocji.
6. Udział w sprzedaży promocyjnej jest zawsze dobrowolny, a uczestnictwo w niej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień regulaminu określonej promocji. Poprzez uczestnictwo w sprzedaży promocyjnej uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad oraz potwierdza spełnienie wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w sprzedaży promocyjnej.
7. Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne niezależne od Sklepu, w tym problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do sprzedaży promocyjnej. W takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępności do Serwisu i promocji.
8. Sklep ma prawo do przerwania sprzedaży promocyjnej w każdym jej czasie, za podaniem przyczyny, oraz ma prawo do dokonywania dowolnych zmian w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie określone promocji. Dokonane w ten sposób zmiany nie są skuteczne wobec uczestników, którzy dokonali zakupu w ramach sprzedaży promocyjnej przed datą jej przerwania lub zmiany regulaminów.
9. Promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się z żadnymi innymi promocjami dotyczącymi produktów. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.
10. Zastrzeżenia dotyczące przebiegu sprzedaży promocyjnej należy składać na piśmie na adres: Kinezycare Dorota Wysocka ul. Myśliwskie Wzgórze 18/36, 80-283 Gdańsk. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę Klienta, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w sprzedaży promocyjnej Klientów, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają jego uzasadnione interesy Sklepu lub Serwisu, godzą w ich wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo polegają na notorycznym naruszaniu niniejszego Regulaminu lub regulaminu określonej promocji.
12. Regulaminy promocji będą udostępniane za pośrednictwem Serwisu.

§ 3

1. Złożenie zamówienia w Serwisie następuje po wypełnieniu pól formularza, który należy następnie przesłać za pośrednictwem Serwisu do Sklepu.
2. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na podany przez Klienta adres e-mail przy logowaniu .
3. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni od końca dnia roboczego, w którym złożono zamówienie. Za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zaś za koniec dnia roboczego godz. 15:30.

§ 4

1. Klient jest informowany o przyjęciu zamówienia poprzez wysłanie odrębnej od przewidzianej w § 3 ust. 2 Regulaminu wiadomości elektronicznej stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep stanowi warunek konieczny skutecznego zawarcia umowy z Klientem.

§ 5

1. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Sklep przystępuje do realizacji zamówienia.
2. Wszelkie zmiany w zamówieniu złożonym przez Klienta bądź jego cofnięcie może nastąpić wyłącznie do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. Klient może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@funwearshop.com

§ 6

1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się okresu dostawy przez przewoźnika dostarczającego Towary.
2. W przypadku złożenia przez Klienta kilku zamówień w trakcie jednego dnia roboczego, zamówione towary mogą zostać wysłane łącznie po skompletowaniu całości zamówienia.
3. Dokumentem sprzedaży jest rachunek lub faktura VAT.

§ 7

1. Płatności za zamówione Towary Klient dokonuje według własnego wyboru, korzystając z jednego z poniższych sposobów:
a) poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Serwisie bezpośrednio przez Sklep lub podmiot działający na zlecenie Sklepu,
b) przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze: 68 1140 2004 0000 3403 0055 8972
2. Sklep dokonuje zwrotu Płatności w przypadku, gdy nie dojdzie do potwierdzenia zamówienia w trybie określonym w § 4 Regulaminu. Uiszczona cena zostanie w całości zwrócona Klientowi. Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta.

§ 8

1. Dostawy Towary zamówione w Sklepie dostarczane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika dostępnym tutaj (InPost).
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy, jednak dokłada wszelkiej staranności, by dostawa nastąpiła w jak najkrótszym terminie.
3. Przy dostarczeniu zamówionego Towaru należy go rozpakować i sprawdzić zgodność z zamówieniem. Stwierdzone uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem należy niezwłocznie zgłosić Sklepowi.

§ 9

1. Klientowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Od umowy odstępuje się poprzez złożenie Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie na adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
3. Odstąpienie od umowy jest możliwe w przypadku gdy towar nie będzie posiadał znamion użytkowania oraz będzie opatrzony oryginalnie umieszczonymi metkami.
4. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Klient nie jest zobowiązany do wykorzystania wzoru formularza, jednak bez względu na formę odstąpienia od umowy konieczne jest złożenie przez Klienta wyraźnego oświadczenia w tym przedmiocie zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient jest obciążony bezpośrednimi kosztami zwrotu Towaru do Sklepu.

§ 10

1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli Towar ma wadę fizyczną bądź prawną (rękojmia).
2. Reklamacje Towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przesyłając reklamację na piśmie drogą pocztową na adres Sklepu określony w § 1 ust. 2 Regulaminu.
3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Klient nie jest zobowiązany do wykorzystania wzoru formularza, jednak bez względu na formę złożenia reklamacji konieczne jest zachowanie wymogów przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Do reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu towaru. Dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest zapoznanie się z reklamowanym Towarem.

§ 11

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w trakcie korzystania z Serwisu jest Kinezycare Dorota Wysocka z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwskie Wzgórze 18/36,
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak niezbędne dla celów rejestracji w Serwisie, złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu posiada dostęp do swoich danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przez Klienta w każdym czasie zaktualizowane lub poprawione.
4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana w celu:
a) prowadzenia badań ankietowych, promocji i konkursów przez Kinezycare Dorota Wysocka;
b) otrzymywania od Kinezycare Dorota Wysocka informacji handlowych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
c) otrzymywania od Kinezycare Dorota Wysocka zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana przez Klienta poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
7. Kinezycare Dorota Wysocka ma prawo przekazać dane osobowe Klienta podmiotom, które przetwarzają je na potrzeby Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, a także respektując instrukcje Kinezycare Dorota Wysocka mające na celu stosowanie odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
8. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom i organizacjom współpracującym z Kinezycare Dorota Wysocka za zgodą Klienta.

§ 12

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.funwearshop.com oraz w jego siedzibie.
2. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.funwearshop.com z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za sprzeczne z prawem, w jego miejsce zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zaś pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
4. Do sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu oraz obsługi Klientów znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

§ 13

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2022r.


ZMIANY REGULAMINU
Regulamin może ulec zmianie. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej www.funwear.com.pl z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.